مدیریت مجموعه  
سرکار خانم اسدی                                  مدیریت دبیرستان