کادر اداری و اجرایی  
 
  1. سرکار خانم میرشفیعی                        معاونت آموزشی
  2. سرکارخانم محبوب                               معاونت اجرایی
  3. سرکارخانم امیر آبادی                               معاونت پرورشی
  4. سرکار خانم هاتف نیا                             مشاور
  5. سرکار خانم آذریون                                خدمتگزار
  6. جناب آقای قلی پور                               سرایدار