کادر آموزشی و علمی  
 1. سرکار خانم ستاریان                         دبیر ریاضی
 2. سرکار خانم سعیدی                          دبیر ریاضی
 3. سرکار خانم نجفی                             دبیر ریاضی
 4. سرکار خانم حوریه عرب                  دبیر علوم
 5. سرکار خانم سرپوشان                       دبیر علوم
 6. سرکار خانم سرشکی                         دبیر تفکر
 7. سرکار خانم تاجیک                           دبیر ادبیات
 8. سرکار خانم سوری                           دبیر ادبیات
 9. سرکار خانم علی مددی                   دبیر عربی
 10. سرکارخانم خلف لو                         دبیر قرآن
 11. سرکار خانم حاجی                          دبیرزبان
 12. سرکار خانم قمری                           دبیر ورزش
 13. سرکار خانم آتش پنجه                    دبیر فناوری
 14. سرکار خانم محقق                           دبیر دینی
 15. سرکار خانم اشکیور                         دبیر هنر
 16. سرکار خانم دانش پسند                 دبیر مطالعات